Získejte vyšší důchod od státu!

„Všichni se ohlížejí na čas, jen čas se neohlíží na nikoho.“ Arménské přísloví

Prvním pravidelným příjmem v penzi, na který se můžete spolehnout, je starobní důchod. Důchodové pojištění je součástí odvodů na sociální pojištění. To musíme platit všichni - ať už jsme zaměstnanci, OSVČ či majitelé firem - kromě dětí, studentů a důchodců. Odvádíme relativně hodně, celkem 29,2% našeho hrubého příjmu. Člověk s průměrným platem odvádí měsíčně na důchodové pojištění 9 959 korun, ročně to dělá skoro 120 000 Kč a za celý produktivní život je to skoro 4,8 milionu korun. Říkáte si, že je to „pořádný ranec“? Ano, je to obrovská částka. Zajímavý na tom je fakt, že na jedné straně odvedeme za celý život takové množství peněz do důchodového pojištění a na straně druhé vůbec nevíme, na co máme za své odvody nárok. Většina z nás prakticky nezná základy a principy důchodového systému a toho, co z něho pro nás vyplývá. Prostě platíme, ale nevíme. V této věci spoléháme na stát. Ale i tady platí přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“. Ukázalo se totiž, že díky chybám a nedostatkům v evidenci ČSSZ dostávají Češi až o 10% nižší důchody od státu, než na které mají nárok.

To, jaký důchod nakonec dostanete, ovlivňují dvě proměnné. Je to výpočtový základ a doba pojištění. Vypadá to jednoduše, ale není. Existuje totiž celá řada faktorů, které tyto dvě hodnoty v průběhu celého vašeho života ovlivňují. Pokud o nich nevíte, můžeme si už v průběhu aktivního života „zadělat“ na trvalé snížení vašeho důchodu. To jsou chyby, které pak už nelze vrátit zpět. Výpočet důchodu je jedna věc, tou druhou je znalost, jak a kdy odejít do důchodu. Možná si říkáte, co je na tom složitého? Je to doslova „umění odejít do důchodu“. Správné načasování a výběr nejvýhodnější varianty (předčasný důchod, předdůchod, přesluhování, dobrovolné důchodové pojištění apod.) může znamenat dokonce dřívější odchod do penze, aniž by vám poklesl váš důchod. Zajímavé, viďte? Pokud ve vás zanechaly tyto informace podobný pocit, pojďme se na to podívat společně.

 

penze jak ji neznáte

Odchod do důchodu se týká prakticky každého. Přesto znalosti o důchodovém systému, zejména faktorech, které ovlivňují nároky na důchodové dávky a výši důchodu, jsou u nás poměrně nízké, i když pro naprostou většinu občanů je starobní důchod jediným nebo alespoň hlavním zdrojem finančního zajištění ve stáří. Občané (tzv. pojištěnci) nabíc v rámci důchodového pojištění chybují nebo podceňují některé jeho stránky. Ne všechny nezbytné údaje občana potřebné pro nárok na důchod a jeho výši totiž Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSŽ) eviduje. Praxe ukazuje, že lidé přicházejí v průměru minimálně o 5 % svého starobního důchodu, na který mají dle zákona nárok. A to za celou dobu pobírání důchodu znamená ztrátu v řádu desítek až statisíců korun. Z pohledu možných přínosů a optimalizace výše důchodu lze občany rozdělit do pěti skupin:
 

Osoby v téměř důchodovém věku

... jsou lidé, kteří v době cca do jednoho roku dosáhnou důchodového věku a připravují se na podání žádosti o důchod. Zbytečná finanční ztráta, tzn. nižší výplata důchodu, jim může hrozit například nedohledáním dokladůprokazujících dobu pojištění, která není v evidenci České správy sociálního zabezpečení, nebo volbou nevýhodného data odchodu do důchodu. Kontrola aktuálního stavu jejich důchodového pojištění, zejména kontrola dob neevidovaných Českou správou sociálního zabezpečení před podáním žádosti o důchod, přepočet celkové doby pojištění a volba data odchodu do důchodu mohou přinést někdy i výrazné zvýšení důchodu.
 

Osoby v těsně předdůchodovém věku

... jsou lidé, kteří dosáhnou důchodového věku nejpozději do šesti let. Podle aktuální pracovní nebo zdravotní situace mohou dál pracovat a odejít až do řádného starobního důchodu či odejít do předčasného důchodu nebo do předdůchodu. Uvedené varianty mohou také kombinovat s dobou evidence na úřadu práce. Rozhodování mezi těmito variantami bez potřebných znalostí může znamenat zbytečnou finanční ztrátu, tzn. nižší výplatu důchodu, a to trvale, nebo zbytečné spotřebování svých úspor. Vyplatí se na základě aktuálních dat o průběhu jejich důchodového pojištění provést propočty a porovnání možných cest vedoucích do důchodu a teprve potom zvolit jednu z nich.
 

Osoby v aktivním věku

...jsou lidé žijící v aktivním období života, ve kterém mají dosažené příjmy významný vliv na výši důchodu. Nesprávná řešení životních situací z důvodu neznalosti zákonů o sociálním zabezpečení zahrnující i důchodové pojištění, mohou znamenat v budoucnu nižší důchod. Snížení nebo odstra- nění těchto rizik je možné. Podmínkou je včasná kontrola průběžného stavu důchodového pojištění a následné jednání, které efektivně využije všech možností plynoucích z platné legislativy. Výsledky bývají překvapivé. Rovněž dohledávání dokladů prokazujících některé neevidované doby pojištění (studia, zaměstnání apod.) je při včasné kontrole snazší a účinnější.
 

Osoby samostatně výdělečně činné

OSVČ provozují výdělečnou činnost podle živnostenského zákona. V oblasti důchodového pojištění pro ně platí poněkud odlišná pravidla, která mají vesměs negativní dopad na výši jejich důchodu. Příčinou nízkých důchodů je fakt, že vyměřovacím základem pro důchodové pojištění je jen polovina jejich zisku OSVČ. Více než polovina jich navíc platí jen minimální zákonné platby na důchodové pojištění. Pocítí v důchodu razantní snížení životní úrovně, s důchodem kolem 7000 Kč. Z hlediska důchodů jsou bezesporu nejohroženější skupinou. Včasná analýza stavu důchodového pojištění, zjištění trendu vývoje výše svého budoucího důchodu a komplexní optimalizace zabezpečení na důchod je pro osoby samostatně výdělečně činné nezbytná. Nejoptimálnější cesta se musí opírat o správné propočty a srovnání.
 

Studenti ve věku 15-25 let nebo rodiče studentů

Studenti jsou mladí lidé, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. V závislosti na tom, kdy studovali nebo studují, se jim doba studií započítává rozdílně do pojištění, přičemž studium po roce 2010 se jim do doby důchodového pojištění nezapočítává. Většina z nich nebo jejich rodičů si to neuvědomuje. Zkrácená doba důchodového pojištění tak bude mít negativní vliv na výši starobního důchodu. Studentům mohou dokonce vzniknout problémy se získáním nároku na důchod z důvodu nedosažení potřebné doby pojištění. Tuto situaci lze však řešit několika způsoby, musí to však být včas.
 

V čem konkrétně Vám můžeme pomoci?

1. Požádáme za vás ČSSZ o váš aktuální Informativní osobní list důchodového pojištění.
2. Provedeme kontrolu dosavadní doby pojištění evidované u ČSSZ a v případě nezaznamenaných dob pojištění nebo náhradních dob pojištění vám poradím, jak je doplnit a jak postupovat při jejich prokazování.
3. Provedeme kontrolní orientační výpočet výše vašeho starobního důchodu na úrovni letošního roku.
4. Zpracujeme analýzu konkrétních faktorů, které ovlivňují výši vašeho důchodu, modelaci vlivu těchto faktorů na budoucí vývoj výše důchodu a návrh opatření k získání co nejvyššího důchodu od státu.
5. Navrhneme vám optimální postup při odchodu do starobního důchodu. Vypočítáme vám nejvýhodnější okamžik odchodu do důchodu na základě porovnání jednotlivých možných variant (předčasný důchod, přesluhování, tzn. kombinace důchodu a výdělečné činnosti, předdůchod, evidence na úřadu práce, dočasná pracovní neschopnost, dobrovolné důchodové pojištění).

A to vše vám předám v přehledně zpracované v komplexní
 Zprávě o aktuálním stavu důchodového pojištění.